CORONAVIRUS

Nederlandse Bisschoppen:

Update corona-maat­regelen (1 ok­to­ber 2020)

Naar aan­lei­ding van de Pers­con­fe­ren­tie van 28 sep­tem­ber jl.

Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van de Neder­landse over­heid op 28 sep­tem­ber jl. en de daarop­volgende ont­wik­ke­lingen wordt de vraag gesteld of er gevolgen zijn voor het ker­ke­lijke protocol.

Al tij­dens de pers­con­fe­ren­tie werd door premier Rutte een uit­zon­de­ring gemaakt voor kerken, wat gezien de latere publi­ca­ties op rijksover­heid.nl betekent dat voor li­tur­gische vie­rin­gen in kerk­ge­bouwen geen beper­king geldt voor het aantal aanwe­zigen, zolang de anderhalve meter gehandhaafd kan wor­den.
Let wel: dit geldt alleen voor li­tur­gische vie­rin­gen, niet voor andersoor­tige bij­een­komsten in of bij een kerk­ge­bouw.

Neus- Mondmasker

Sinds 30 sep­tem­ber jl. geldt tevens het dringende advies om niet-medische neus-mondmaskers te dragen in alle publieke binnen­ruim­tes. Hoewel kerk­ge­bouwen niet bij name wor­den genoemd, neemt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies over en verzoekt de pa­ro­chies dit onder de aan­dacht te brengen bij de kerk­gan­gers. Zoals het advies van de over­heid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet ge­dwon­gen wor­den.

Nieuwe adviezen en regels per 10 oktober:

Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren

Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Ventilatie en verwar­ming

De berichten van de Neder­landse over­heid en het RIVM spreken vaker over ventilatie, in het bij­zon­der in samenhang met koorzang.
De aanvullende richt­lij­nen van het RIVM hierover vindt u hier [link: https://www.rivm.nl/corona­vi­rus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaat­regelen].
De ver­wach­ting is dat hierover vanuit de Neder­landse Bis­schop­pen nog nadere in­for­ma­tie volgt, mede omdat nu het kouder wordt ook de vraag wordt gesteld of een verwar­mings­sys­teem met interne luchtcirculatie veilig is. Vooralsnog is het advies wanneer bij het verwar­mings­sys­teem van de kerk sprake is van een interne luchtcirculatie deze uit te schakelen wanneer de vie­ring begint.

Zorg dat de kerk en bij­ruim­ten dage­lijks gelucht wor­den door ramen en deuren tegen­over elkaar open te zetten.

Zie verder voor regels over ventilatie: https://www.rivm.nl/corona­vi­rus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaat­regelen