Info

Praktische informatie

Voor een goede bereikbaarheid en de gelegenheid tot een persoonlijk gesprek is er nog geen spreekuur ingesteld.

Op andere momenten bereikbaar:
0228 – 581268 met eventuele verwijzing naar het mobiele nummer

06-86462844 Kapelaan Juan Andrés,  johnnandres@gmail.com

Spreekuur kapelaan Juan Andrés: elke donderdag van 10-12 in de pastorie/kerk

– Administratie
– Misintenties
– Dooptijd
– Communie thuis
– Ziekenhuisopname
– Kerkelijk huwelijk
– Actie ‘Kerkbalans’
– Reserveren ‘De Inzet’
– Begrafenisvereniging ‘St. Barbara’
– Communicatie

Administratie

De ledenadministratie
wordt verzorgd door:

mevr. A. Neefjes-Kuip
Nieuwstraat 7, 1693 AN, tel. 583603

mevr. G.J.M Koomen
Raiffeisenlaan 9, 1693 EN, tel. 582263

De kerkhofadministratie

Verzenden van de nota’s waar onder ook de zorg voor de verlenging van de huurtermijn van familiegraven en afsluiting algemene graven, wordt geregeld door:
mevr. G.J.M. Koomen
Raiffeisenlaan 9, 1693 EN tel: 582263
(Banknr. 3689.51.510 inzake kerkhof)

Verhuizen

Bij een eventuele verhuizing naar een andere plaats, maar ook binnen de eigen parochie, is het volgende van belang. Als u verhuist, stuurt u uw nieuwe adres naar familie, vrienden, bekenden en instanties. U vindt dat ze moeten weten waar u woont. Uw parochie wil dat ook graag weten.

SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie)

Sinds 1 juli 2003 is de r.-k. Kerk in Nederland aangesloten bij de SILA. Daarbij bleek dat van de bijna 15 miljoen katholieken maar liefst 1,5 miljoen was ‘zoekgeraakt’ in de ledenadministratie.
Gelukkig zijn ze bijna allemaal teruggevonden en in de juiste parochieadministratie gezet. Met trots mag geconstateerd worden dat de gigantische operatie ‘r.-k. deelname aan de Sila’ is gelukt.
Via de SILA worden adreswijzigingen aan de parochie doorgegeven. Helaas ontbreken sommige parochianen toch nog in het ledenbestand.
Een melding bij verhuizing stellen wij daarom nog steeds zeer op prijs.

Misintenties

Misintenties kunnen altijd schriftelijk of persoonlijk worden afgegeven op de pastorie. Ook kan dit via het contactformulier op de website worden aangevraagd.
In verband met publicatie in Binding: graag 14 dagen vóór datum.
Het gangbare tarief is € 7,50.
Banknummer: NL73 RABO 0368 9049 70 inzake parochie Werenfridus.
Gironummer: NL05 INGB 0000 5712 60.

Dooptijd

Het wordt zeer op prijs gesteld als een geboortekaartje naar de pastorie wordt gestuurd.
Na overleg over de datum, komt de pastor die de doop bedient, op bezoek na afspraak.
De dooptijd is: zondagmorgen 11.30 uur.

Communie thuis

Op verzoek en volgens afspraak.
Dag: eerste zaterdag van de maand, ’s morgens.

Ziekenhuisopname

Als bezoek door de pastor aan een zieke in het ziekenhuis op prijs wordt gesteld, dient de opname wel tevoren doorgegeven te worden aan de pastorie. (N.B. Het ziekenhuis zelf geeft opname en ontslag niet door.)

Kerkelijk huwelijk

Afspraken voor ondertrouw liefst zes weken voor het huwelijk of eerder. Het is verstandig om tijdig een datum voor dit huwelijk af te spreken en vast te leggen. Dit geldt ook voor jubileumvieringen.

Actie ‘Kerkbalans’

Deze actie wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochiekerk financieel te steunen. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

ANBI

Onze St. Werenfriduskerk staat, evenals alle kerken, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Onze kerk staat bij de Belastingdienst geregistreerd als: Parochie H. Werenfridus Wervershoof.

Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan onze kerk (o.a. Kerkbalans) in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de belastingdienst

Het banknummer is: NL58 RABO 0368 9550 01
Het gironummer is:  NL05 INGB 0000 5712 60

ten name van het Parochiebestuur te Wervershoof.

Penningmeester:  Vacature

Contactadres organisatie:

Mw. G.J.M Verdonschot- Kraakman
Bonstraat 4, 1693 BT, tel. 0228 582417

Reserveren ‘De Inzet’

Voor bijeenkomsten in ‘De Inzet’ bij:
dhr. Ton de Hoogt, tel. 582094,
of via contactpagina op deze website.

Adres voor sleutel: dhr. Piet Brandsen
Dorpsstraat 130, tel. 581703

Begrafenisvereniging  ‘St. Barbara’

Gelieve bij overlijden voor de algehele verzorging contact op te nemen
met: tel. 0228 581647 of 06 50963029.
Website:  www.barbara-wervershoof.nl

Uitvaartverzorgsters:
mevr. E. Zuijderwijk-Pennekamp
Morschweg 27, 1693 HK Onderdijk
tel. 06 13687260 (privé)
e-mail: erika.zuijderwijk@hotmail.com

mevr. L. Witjes
Wezenland 3, 1602 MA Enkhuizen
tel. 06 20097267
e-mail: info@lindawitjes.nl

Kerkhofbeheerder: de heer Gerard Koopman
Talud 13 1693 KW tel: 06-22783456

Voor meer informatie kijk op de pagina Overlijden.

Communicatie

NU EN STRAKS
Informatieblad parochie St. Werenfridus

De naam van dit blad is ‘Nu en Straks’ en het verschijnt 6 keer per jaar.
Hierin is de liturgische agenda opgenomen, en ook de datum voor inleveren kopij.
Verder kunt u lezen wat er zich in en rond de parochie afspeelt.

Contactadres:
Anneke Neefjes-Kuip
Nieuwstraat 7, tel. 583603

Inleveren kopij

Per e-mail: parochieblad.nuenstraks@gmail.com
of Dorpsstraat 71

BINDING: Via het weekblad Binding wordt u geïnformeerd over het liturgisch rooster van het weekend plus de misintenties voor het weekend en de viering in verzorgingshuis Sint Jozef.

Website: www.wervershoof.rkregiowh.nl
In de website is opgenomen het liturgisch rooster, actuele berichten van  het parochiebestuur en nieuws uit de verschillende werkgroepen.
Teksten en foto’s die relevant zijn voor het werk van de verschillende werkgroepen en/of van belang zijn voor de parochie, kunt u via info@sintwerenfridusparochie.nl inleveren.
Plaatsing is uiteraard onder voorbehoud van het parochiebestuur.
Webmaster van de website : Gerda Koomen en Peter de Boer.
De website is mede mogelijk gemaakt door Micheal Laan/Ton de Hoogt/Yourhosting.

Terug naar boven