IX Overgangsbepaling


Artikel 44
1. Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar vast te stellen was, stelt dit reglement gesteld op tien jaren na inwerkingtreding van dit reglement. Het tariefonderdeel voor het grafrecht zoals bedoeld in artikel 40 , lid 1 sub b, is derhalve gedurende deze periode niet verschuldigd.
2   Rechthebbenden met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is verleend, zijn niet het tariefonderdeel verschuldigd voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 40, lid 1, sub b.